“Het wensbusproject in Limburg” 

 

Aanleiding
In aanloop naar de nieuwe openbaar vervoer concessie en ten behoeve van een nadere uitwerking van OV-lijnen van het toekomstige Limburgnet zal in het kader van mogelijke maatwerkoplossingen in het landelijk en verstedelijkte gebied aan inschrijvende vervoerders gevraagd worden voorstellen te doen voor de bediening van gebieden waar de vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden.

Ingeval de bieding van de winnende vervoerder onvoldoende aantrekkelijk is, behoudt de provincie zich het recht voor om de hiervoor beschikbare middelen samen met gemeenten zelf in te zetten voor maatwerkoplossingen voor deze gebieden en mogelijke koppelingen aan het lokale doelgroepenvervoer. Vooruitlopend hierop bezinnen provincie, Vereniging Kleine Kernen Limburg en gemeenten met kleine kernen en buurten, zich over mogelijke oplossingen omdat pas na de verlening van de nieuwe OV-concessie definitief duidelijk zal worden op welke wijze kleine kernen door het openbaar vervoer bediend kunnen gaan worden.

Met het project Wensbus wordt een proef gedaan in 6 kleine kernen in Limburg. Voor de duur van (vooralsnog) 6 maanden, wordt aan 6 kleine kernen in Limburg een (wens)bus toegewezen, opdat de nodige ervaring met dit concept kan worden opgedaan.

Wat is een wensbus
De wensbus is een klein busje voor maximaal acht personen waarvan de inzet door de bewoners, zélf op basis van vrijwilligheid, afhankelijk van de vraag en behoefte, wordt georganiseerd.

De wensbus is een tijdelijke nieuwe vervoersmodaliteit in aanvulling op al bestaande vormen van kleinschalig (openbaar) vervoer, specifiek voor kleine kernen en buurten in het landelijke en verstedelijkte gebied waar de vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden.

De wensbus is tevens een sociaal concept dat moet bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie van de lokale gemeenschap en een compensatie kan bieden voor het verlies van voorzieningen in deze kleine kernen om daarmee het ‘Vitaal Platteland’ te borgen. Het is een mogelijke maatwerkoplossing voor kleine kernen, waarin de flexibele inzet van busvervoer door vrijwilligers centraal staat.

Rolverdeling participanten
De provincie Limburg, de financier en facilitator, zorgt voor bekostiging van benodigd materieel, het dekken van vervoerskosten, waaronder het beschikbaar stellen van de busjes en de kosten van de materiaal- en vervoersverzekeringen, en monitoring van de pilot.

Veolia b.v., de faciliterend intermediair, zorgt onder meer voor de huur van de busjes en toebehoren en geeft kosteloos advies aan/ondersteuning van de deelnemers bij organisatorische, juridische, technische en verzekeringsaspecten. Daarnaast zorgt deze voor de medische keuring, een rijtest en de volledige instructie van toekomstige chauffeurs.

Gemeenten,  dorps- en wijkraden en/of andere organisaties, de uitvoerders, zorgen voor de organisatie en uitvoering waaronder de werving (en ev. kleine vergoeding) van vrijwilligers (voor bewezen diensten of voor bijv. woon-werk verkeer), het opstellen van een plan van aanpak en het organiseren van de lokale communicatie.

Organisatie
De Wensbus Kronenberg Evertsoord is een van de projecten uitgevoerd door de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord die zich ten doel stelt:

 1. het bevorderen van het wonen, het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Kronenberg en Evertsoord
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichtîng tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het exploiteren van een Dorpsdagvoorziening voor inwoners van Kronenberg en Evertsoord;
  b. het organiseren van alle mogelijke activiteiten die het doel kunnen ondersteunen;
  c. de inzet van vrijwilligers; en
  d. samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas en eventuele andere instellingen en organisaties.

Contact
Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord

Secretariaat:
Simonsstraat 2, 5976 NX Kronenberg
T: 077 – 467 3348

Bestuurslid / projectleider voor het Wensbusproject Kronenberg Evertsoord is:
Piet Selen
T: 077 – 467 4360 of per mail:
E: pietenwietjeselen1@home.nl

 

 

 

 

De basisroute wordt door Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord vastgesteld waarbij dagelijkse vast ingeplande routes altijd voorrang hebben vastgesteld. De overige inzet wordt door de coördinator(en) vastgesteld op basis van door de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord opgestelde navolgende criteria:

 • ritten dienen altijd een sociaal maatschappelijk doel in en vanuit de kernen Kronenberg Evertsoord’ hierbij zal voorrang worden gegeven aan inwoners die minder mobiel of zelfredzaam zijn.
 • vast ingeplande ritten gaan altijd voor en zijn uitgangspunt bij de verdere invulling van de dagschema’s
 • losse ritten kunnen ingepland worden mits daar ruimte voor is.
 • indien mogelijk wordt aangesloten op bestaande OV routes van trein en bus(sen)
 • vervoer buiten de kernen Kronenberg Evertsoord is alleen mogelijk mits dit niet ten koste gaat van vast ingeplande routes.
 • Bij die aanvragen waarin deze criteria ( nog) niet voorzien is de Stichting Welzijn Kronenberg als uitvoerder en eindeverantwoordelijke van de Wensbus Kronenberg Evertsoord bevoegd de aanvraag af te wijzen danwel de criteria aan te passen.
 • De volgende tarieven worden bij aanvang van het project vastgesteld.
  • in het doelgebied de kernen Kronenberg en Evertsoord wordt een tarief van € 1,00 per persoon per enkele rit gehanteerd
  • Voor de bestemmingen centrum Sevenum en station Horst Sevenum geld een tarief van € 1,50 per persoon per enkele rit.
  • Het tarief naar Centrum Horst, ziekenhuis Venlo of Venray bedraagt € 2,00 per persoon per enkele rit.
 • Voor alle overige bestemmingen buiten Kronenberg Evertsoord geld een basistarief van € 2,00 en € 0,14 per km per persoon per enkele rit.

 

Het doelgebied voor de Wensbus Kronenberg Evertsoord  betreft met name de eigen hoofdkernen Kronenberg en Evertsoord maar verder ook o.a. het (winkel)centrum van Sevenum en Horst, ziekenhuizen in Venlo en Venray, poli Viecuri in Panningen. Daarnaast kunnen wij, op verzoek en indien dit past in de planning, de aansluiting verzorgen op andere OV verbindingen.

Klik hieronder verder voor een compleet overzicht

 

Via het centrale telefoonnummer van de ritcoördinatoren kunnen van maandag t/m vrijdag van 9 – 12 uur ritten telefonisch worden aangevraagd. Dit kan tot uiterlijk een dag van te voren.

Bel hiervoor: 06 – 25168466.

Ritten per mail aanvragen is ook mogelijk. Mail dan naar
wensbus@welzijn-kronenberg-evertsoord.nl

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren